प्रमाण पत्र
 • चीन Shiyan Xinyida Technology Co., Ltd. प्रमाणपत्र
  मानक: CE认证
  संख्या: POCE201204090TCE
  मुद्दा तिथि: 2020-12-04
  समाप्ति दिनांक: 2024-12-04
 • चीन Shiyan Xinyida Technology Co., Ltd. प्रमाणपत्र
  मानक: KC认证
  संख्या: 1296-A8B5-B51F-1F53
  मुद्दा तिथि: 2021-04-26
  समाप्ति दिनांक: 2024-04-26
 • चीन Shiyan Xinyida Technology Co., Ltd. प्रमाणपत्र
  मानक: KC认证
  संख्या: 1296-A8B5-B51F-1F53
  मुद्दा तिथि: 2021-04-26
  समाप्ति दिनांक: 2024-04-26
QC प्रोफ़ाइल